image
image
image
image
image
Welkom   april 1993 - 2018

Welkom op de site van de Blb / Wijkraad binnenstad ’s-Hertogenbosch

De Bewonersvereniging Leefbare binnenstad/wijkraad (Blb / Wijkraad binnenstad) is een belangenvereniging voor alle mensen die wonen in de Bossche binnenstad.

Tot de binnenstad worden gerekend de wijken Vughterpoort, 't Zand, Binnenstad Centrum, Binnenstad Noord, Hinthamerdriehoek en De Hofstad; bij elkaar met +/- 12.000 mensen de dichtstbevolkte binnenstad van Nederland.

Als bewoners 'delen' wij de binnenstad met horeca, (winkel)bedrijven, allerlei instellingen en voorzieningen, winkelpubliek, toeristen, evenementen enz.

Het spreekt voor zich dat al die binnenstadsgebruikers specifieke belangen en voorkeuren hebben bij het gebruik maken van de binnenstad. Daar is op zich niets mis mee, maar uiteraard komen wij als Blb / Wijkraad op de eerste plaats op voor de belangen van de binnenstadbewoners.

Met vertegenwoordigers van de gemeente en al die andere partijen die betrokken zijn bij de binnenstad willen wij bereiken dat de binnenstadsbewoners hun binnenstad ervaren als een leefbare binnenstad.

Namens het bestuur van de Blb / Wijkraad,

Henk Schuurs, voorzitter


De Blb is er voor ons allemaal   Meld U zich aan, klik hier
     
     
 
Algemene Ledenvergadering op 7 maart 2018. Muzerije Hinthamerstraat 74
20 uur

Debat met politieke partijen

Bestuurswisseling

 
  Binnenstadsring

Raadsvoorstel 2011   (1 maart 2011)

Inhoud Document      (April 2014)

Tenslotte nog een bericht van John Stohr, die namens de Blb in de Klankbordgroep Koersnota participeerde.
Herinrichting Zuid-Willemsvaart
In het artikel zaterdag) over de discussie over de herinrichting van Zuid-Willemsvaart met klinkers als onderdeel van de binnenstadsring, wordt vanuit de gemeente aangedragen dat de Blb in het verleden heeft ingestemd met gebruik van klinkers. Omdat ik toen, samen met de voorzitter, namens de Blb in de klankbordgroep over de herinrichting zat, heb ik behoefte daar enige nuancering in aan te brengen. Het inrichtingsplan is destijds opgesteld door een extern bureau. Vrijwel alle daar destijds bij betrokken ambtenaren werken inmiddels niet meer bij de gemeente. De discussies in de klankbordgroep zijn toen primair gegaan over de profielopbouw. En over de onmogelijkheid daadwerkelijk snelheid remmende maatregelen te nemen, omdat dat niet strookt met de busroutes over de binnenstadsring.
Over de Zuid-Willemsvaart zelf is toen nauwelijks gesproken. Het kanaal was nog in gebruik. Aanpassing van het profiel tussen Sluis 0 en de Kasterenbrug was per definitie uitgesloten. Nadenken over de mogelijkheden die zouden ontstaan door het vervallen van de vaarfunctie van het kanaal werd ons verboden. Ook over het stuk tussen de Kasterenbrug en de Citadelbrug mochten we niet praten. In die tijd ging de gemeente nog uit van een toegang vanaf de Zuid-Willemsvaart tot een grote parkeergarage onder het GZG terrein. Bij alle kritische opmerkingen op de herinrichtingsprincipes werd gesteld "dat nemen we mee". De Blb heeft in het verleden dus wel geparticipeerd in de klankbordgroep, maar heeft, juist vanuit alle kritische aandachtspunten, nooit ingestemd met het inrichtingsplan en dus ook niet met het gebruik van klinkers. John Stohr

Verdere informatie: Typ rechtsboven bij Search het woord boulevard in.
 
  Algemene Ledenvergadering op 13 december 2017. Bij Katrien Triniteitstraat. 20:00 uur

Vanaf 19.30 uur verwelkomen wij u graag met een kop thee of koffie.
Het thema dit keer is: veranderingen aan de randen van de Binnenstad.
Enkele mensen van de gemeente, die hieraan werken, zijn bereid er wat over te vertellen: wat gebeurt er met de binnenring:
- Annelies de Ridder, projectleider  (documenten klik hier)
- hoe staat het met het Zuid Willemspark door Marjolein Pullens, projectleider
Vooraf willen wij u graag informeren wat er gebeurt met het Wijk- en Buurtbudget van de Binnenstad. Daarover zal een lid van de Bewoners Advies Groep ons informeren.
Uiteraard is er ruimte voor inbreng vanuit de buurten: nieuws, opmerkingen, vragen, mededelingen.
Kapucijnen verlaten Den Bosch. Er wordt een gedenksteen aangeboden. Eventuele bijdrage zie tekst
Ter afsluiting hebben we een nazit, waar over alles bij een borrel nog nagepraat kan worden.
 
  Open Brief over het parkeren in de Binnenstad 11 november 2017

Aan de leden van de Blb

Geachte mevrouw / mijnheer,

Als belangenvereniging pleiten wij al jaren voor het wegwerken van de wachtlijst voor een parkeervergunning in de Binnenstad.
Als u een vergunning hebt, is dat misschien niet zo interessant maar voor een (nieuwe) buur/medebewoner of bewoonster wel.
Behalve dat, door wijziging van de spelregels kan het ook voor u van belang zijn. Zo is de regeling voor uitwijken veranderd.
Uitwijken wil zeggen dat je als vergunninghouder niet terecht kunt op een plek voor vergunninghouders en dus moet uitwijken
naar een andere plek.
Dat mocht naar een bezoekersplek met betaald parkeren, maar dat mag nu alleen nog maar aan de randen van de sectoren
(alsof iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt).
Feit is dat een buurman van mij niet wist van die nieuwe regeling en volkomen te goeder trouw zijn auto parkeerde op een bezoekersplek
met de parkeerschijf om te tonen dat het tijdelijk was.
De man kreeg prompt een bekeuring. Dat kost € 90,00 boete + € 9,00 administratiekosten.
Bijna € 100,00 maar liefst of voor enkelen onder ons bijna 228,00 gulden. Wat een bedrag!
Met de gemeente heeft de Blb geregeld overleg over het parkeervraagstuk en de wachtlijst.
Bestuurders steken daar hun tijd in.
En nu denken wij dat we in dat overleg niet serieus worden genomen.
Daarom schreven we een boze brief aan de gemeente. Een open brief.
Want iedereen mag weten hoe wij hierover denken.
Die brief treft u hierbij aan.


Henk Schuurs
voorzitter Blb / Wijkraad

Open brief:  Klik Hier

Commentaar:  Klik Hier


Artikel BastionOranje: Blb des duivels: rare manoeuvres B&W inzake o.a. parkeervergunningen.   
Klik Hier

 
 
Raadsinformatiebrief evaluatie aanpak vergunninghoudersparkeren

Lees Brief

Lees Raadsinformatie

 

Wijk- en Dorpsbudget

De verschillende potjes (Sociaal, Fysiek, Veilig en Buurteconomie) worden samengevoegd tot een budget.
De Binnenstad krijgt een budget van € 56.270,00

 
Lees meer

Kernpunten Raadsvoorstel

Folder

. Hiermee wordt een tendens gefaciliteerd waarbij bewoners steeds vaker zelf keuzes kunnen en willen maken op het gebied van leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig). Bewoners zijn per slot van rekening dé deskundigen in hun eigen straat of buurt. Daarenboven versterkt deze ontwikkeling burgerparticipatie en vergroot het de sociale binding en gezamenlijke verantwoordelijkheid!

 Milieu en Sociaal

Onder Menu-item Actuele thema's is Milieu en Sociaal toegevoegd

Actuele Thema's

   
     

image
image