Exit

Bestuur Wijkraad Binnenstad/BLB januari 2019

Balans in een Leefbare Binnenstad.
In iedere stad en zo ook in ’s-Hertogenbosch, hebben verschillende groepen eigen belangen: ondernemers, zowel horeca als detailhandel, bewoners, bezoekers, studenten en verschillende maatschappelijke en culturele organisaties.

Cultuursocioloog Zijderveld heeft gepubliceerd over hoe de verschillende gebruikers van de stad allen aan hun trekken kunnen komen. Hij omschrijft de voorwaarden voor een vitale en inspirerende stadscultuur:
De eerste is dat een stad een duidelijk aanwijsbaar centrum heeft van waaruit economische, sociale en culturele impulsen naar de periferie gaan. De belangrijkste theaters, concertzalen, poppodia, musea, galerieën, cafés en restaurants moeten als in een culturele verdichting in het centrum aanwezig zijn.
Ook moet het in dat centrum goed wonen zijn voor gewone binnenstadsbewoners en cultuurdragers als kunstenaars en politici. Het is dodelijk voor een stedelijke cultuur als het centrum alleen een financiële en economische city is, die er ’s avonds en in het weekend uitgestorven bij ligt.

Burgermeester Mikkers formuleerde in zijn brief van 26 maart 2018 aan de formateur:
“Noodzakelijk is het te komen tot een integrale afweging van wat we als gemeente toestaan waar het gaat om vergunningen beleid voor horeca, evenementen, terrassen etc. Welk ’s-Hertogenbosch hebben we voor ogen op dat vlak? De belangen van ondernemers, inwoners en bezoekers lopen niet zelden uiteen. Ik streef naar een duidelijke(r) lijn juist met het oog op leefbaarheid en veiligheid.”
Ook de inwoners van de binnenstad vinden het heel belangrijk dat er duidelijkheid ontstaat over hun specifieke belangen en dat deze op een serieuze manier meegenomen worden in de afwegingen die het stadsbestuur maakt. In de eerste plaats is daarvoor een heldere visie nodig van wat “wij” (alle belanghebbenden) met de binnenstad willen. Voor het ontwikkelen van deze visie willen we graag aan tafel met alle betrokken belangengroeperingen,om te zoeken naar het gezamenlijk belang van alle gebruikers van onze stad.
De Wijkraad Binnenstad/Blb zal hierbij de belangen van de bewoners zo goed mogelijk vertegenwoordigen.
De Wijkraad Binnenstad/Blb heeft een speerpuntenlijst opgesteld met de visie van de Wijkraad Binnenstad/Blb en de prioriteiten die er voor haar in de periode 2019-2020 liggen.

1. Autoluwe en veilige binnenstad: in plaats van “wie mag hier rijden” naar “wie moet hier perse rijden”.

Aandachtspunten zijn:

  • luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
  • veiligheid op straat door voldoende verkeersmaatregelen zoals inrichting 30 km- zones met snelheidsremmende maatregelen en het handhaven daarvan. Daaraan gekoppeld de soort bestrating waarbij rekening gehouden moet worden met geluidshinder voor omwonenden (geen klinkers).
  • aandacht voor bevoorrading c.q. laad- en losproblematiek: bijv. verzameldepots, elektrische kleine busjes.
  • Bereikbaarheid Binnenstadsring: goede inrichting van 30 km-zone, weren doorgaand verkeer.
  • Aandacht en inspanning voor het project “deelauto’s”.

2. Horeca: levendig centrum met behoud van kwaliteit. Voorzichtigheid t.a.v. detailhandel die opschuift naar horeca. Handhaving regelgeving i.v.m. overlast voor bewoners.(geluid en afval)
3. Milieu: luchtkwaliteit verbeteren, meer groen, alternatieve energiewinning
4. Historische binnenstad: Een cultureel hart met een evenwichtig evenementenbeleid zowel in tijd als in ruimte.
5. Rustige stad: Meer goederenvervoer per spoor door de dichtbevolkte stad is niet wenselijk. Waarom zijn we wel in staat een kanaal om de stad heen te leiden, evenals een snelweg, maar een goederenspoor niet?
6. Ruimtelijke ontwikkelingen: Meedenken over de ontwikkeling van de Binnenstadsring, Zuid-Willemspark, Zuidwal, Tramkade, Erfgoedcluster en Theater.
7. Afval en Toiletten:

  • tijdig ledigen van ondergrondse afvalcontainers/vuilnisbakken
  • schoonhouden straten: restanten horeca-activiteiten en zwerfafval (incl. peuken)
  • toiletten: Een gastvrije stad zou moeten kunnen beschikken over voldoende (semi)openbare toiletten, ook voor vrouwen en mensen met een beperking.

8. Betrekken Bewoners: activiteiten ontwikkelen die ervoor zorgen dat de bewoners meer betrokken worden.

Wij als inwoners zien (ook voor de lange termijn ) oplossingen. Het zou goed zijn inspiratie en aansluiting te zoeken bij oplossingen die in andere gemeentes voor gelijksoortige problemen worden uitgedacht en in de praktijk worden uitgewerkt .

VOORSTEL:
Naar ons idee moet er gezocht worden naar een vorm van overleg, waarbij alle belanghebbenden, horecavereniging,ondernemersvereniging, culturele instellingen, zorginstellingen en bewoners betrokken worden en ook werkelijk gehoord worden.

Wijkraad Binnenstad/Blb wil daar graag over meepraten.

Het bestuur van de Wijkraad Binnenstad/BLB
J. Schoormans, vz.
N. Velthoven, penm.
W. Heijnen, secr.

Close
Go top